Дитячий фольклор

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни – опанування студентами українського дитячого фольклору як самобутнього етнокультурного та історичного феномена, що є засобом музично-естетичного та етнонаціонального виховання.

Взаємозв’язок з навчальними дисциплінами: історія та культура України, методика музичного виховання, українська мова, історя української музики.

 1. Перелік компетентностей:

пізнавальна: оволодіння студентами знаннями з етнографії,                           фольклору та дитячого фольклору; ознайомлення студентів з жанрами та функціями дитячого фольклору;

практична: оволодіння знаннями регіональних особливостей матеріальної, духовної народної культури та навичками фольклорно-етнографічних досліджень; сформованість у студентів пізнавальної самостійності, вміння самостійно записувати, розшифровувати та паспортизувати зразки українського дитячого фольклору; здатність співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасних навчальних закладів; здатність самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу з даного предмета;

творча: розвиток творчих здібностей студентів; здатність до науково-методичної творчості студентів, прагнення вдосконалювати свою педагогічну освіту, прищеплення творчого ставлення до вчительськоїдіяльності;

соціальна: сформованість у майбутніх вчителів національно-свідомого ставлення до українського дитячого фольклору, розуміння його значення як предмета; сформуваність у студентів етнічної самосвідомості, кращих якостей національного характеру, прагнення до відродження національної культури.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (4 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин – 120, з них 40 год – аудиторна робота (20 год. лекційних занять, 20 год. практичних занять).

Дисципліна читається у 4 семестрі   підготовки бакалаврів на спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ОКР (молодший спеціаліст) та у 4 семестрі на спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Змістовий модуль 1. Український дитячий фольклор – теорія та методика вивчення у загальноосвітній школі.

1.1. Український дитячий фольклор – його вплив на розвиток дитини.

1.2. Жанри і функції українського дитячого фольклору.

1.3. Твори виконувані дорослими для дітей. Колискові, забавлянки (утішки). Функції української народної казки. Пісні-казки, пісні з казок, небилиці.

1.4. Твори виконувані дітьми. Музичні ігри, музичні вставки до ігор, заклички, примовки, звуконаслідування.

1.5. Колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, пастуші пісні.

1.6. Методика роботи з дитячим фольклорним колективом у загальноосвітній школі.

1.7. Український дитячий фольклор як засіб культурно-національного виховання.

 1. Форма підсумкового контролю – залік.
 2. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладння цієї навчальної дисципліни:

Аліксійчук Олена Станіславівна кандидат педаогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва.

Перелік основної літератури

 1. Аліксійчук О.С. дитячий фольклор Поділля (антологія народної творчості). Частина І: Навчальний посібник. / О.Аліксійчук – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 75 с.
 2. Аліксійчук О.С. дитячий фольклор Поділля (антологія народної творчості). Частина ІІ: Навчальний посібник. / О.Аліксійчук – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2006. – 60 с.
 3. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнограф. нарис / О. Воропай; худож.- оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків : Фоліо, 2005. – 508 с.
 4. Грица С.Грица, Софія Українська фольклористика XIX – початку XX століття і музичний фольклор : нарис / С. Грица ; ІМФЕ НАН України. – К.: Тернопіль: АСТОН, 2007. – 152 с.: іл.
 5. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки / Упоряд. Г.В.Довженюк. – К.: Наук. думка, 1984. – 469с.
 6. Дитяча розвага. Українські народні пісні, забави та ігри / Склав С.Титаренко. – К.: Муз. Україна, 1993. – 99с.
 7. Довженко Г.В. Дитячий фольклор. – К.: Дніпро, 1986. – 304с.
 8. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / упор. В. П. Ковальчук. – Рівне : Перспектива, 2013. – Вип. IV. – 256 с.
 9. Золота книга українських традицій та звичаїв / авт.-уклад. І. Скрипник. – Донецьк : Агентство Мультипресс, 2011. – 288 с.
 10. Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Українська музична фольклористика: методологія і методика: навч. посіб. / А. І. Іваницький. – К. : Заповіт, 1997. – 391 с.: іл., нот. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні)
 11. Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Українська народна музична творчість : навч. посіб. / А. І. Іваницький ; під ред. М. М. Поплавського ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – 2-ге вид., допрац. – К. : Муз. Україна, 1999. – 222 с.: ноти.
 12. Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель: музична антологія [Бессарабія, Бойківщина, Буковина, Волинь, Галичина, Гуцульщина, Закарпаття, Лемківщина, Підляшшя, Поділля, Полісся, Покуття, Холмщина]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 624 с.: ноти.
 13. Іваницький А. І.Іваницький, Анатолій Іванович Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями) : навч. посібник для вищих навч. закл. культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації / А. І. Іваницький ; М-во культури і туризму України, ІМФЕ НАН України. – К. : Нова книга, 2008. – 519 с.: муз. пр.
 14. Лозко Г.       Етнологія      України:       Філософсько-теоретичний       та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АртЕК, 2001. – 304 с.
 15. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та перероб. – К. : АртЕк, 2006. – 472 с.: іл.
 16. Пістун Т. В. Українські прадавні обереги. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 40 с.: іл.
 17. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 328 с.
 18. Смоляк О. С. Український дитячий музичний фольклор / О. С. Смоляк. // Підручник-хрестоматія для викладачів та учнів. Вип.1. – Тернопіль: Лілея, 1998. – 80 с.
 19. Україна: дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.; худож.-оформ. І. В. Осипов. – Харків : Фоліо, 2008 – 319 с.
 20. Харамбура І.С. Дитячий фольклорний ансамбль: методика роботи та примірний репертуар / І.С.Харамбура // Посібник для вчителя. – Кременець, 2004. – 92 с.

 

 

 

 

 

Leave a comment