Музична освіта на Поділлі

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

МУЗИЧНА ОСВІТА НА ПОДІЛЛІ

 

  1. Мета вивчення навчальної дисципліни – дати студентам необхідні знання про специфіку формування та історико-культурні процеси розвитку музичного мистецтва і освіти на Поділлі.

Взаємозв’язок з навчальними дисциплінами: хорове диригування, хоровий клас і практикум роботи з хором, історія музики, українська музична педагогіка.

  1. Перелік компетентностей:

пізнавальна: оволодіння студентами знаннями з історії регіонального музичного мистецтва і його розвитком;;

практична: оволодіння знаннями регіональних особливостей культури та музичної освіти; сформованість у студентів пізнавальної самостійності, вміння самостійно працювати з архівною літературою; здатність охарактеризувати певні музичні явища і самостійно давати їм естетичну оцінку;

творча:  розвиток творчих здібностей студентів; здатність до наукової творчості студентів, вміння самостійно характеризувати особливості музичного життя Поділля; прагнення вдосконалювати свою музично-педагогічну освіту;

         – соціальна: сформованість у майбутніх вчителів національно-свідомого ставлення до української культури і освіти, розуміння їх значення як предмета; здатність аналізувати окремі постаті музично-громадських діячів; прагнення до відродження національної культури.

  1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (2 кредити ЄКТС. Загальна кількість годин – 72, з них 30 год – аудиторна робота (14 год. лекційних занять, 10 год. практичних занять).

Дисципліна читається у 8 семестрі   підготовки бакалаврів на спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Змістовий модуль 1 Витоки, умови і фактори розвитку музичної освіти

                         на Поділлі (кінець 19- початок 20 сторіччя)

 

Тема 1. Історико-педагогічні та культурно-мистецькі передумови

становлення музичної освіти на Поділлі у 1880-1921 рр.

Тема 2. Співацька освіта навчальних закладів духовного

спрямування

Тема 3. Музична освіта середніх навчальних закладів світського спрямування

 

Змістовий модуль 2   Теорія та практика музичного навчання і

                        виховання на Поділлі в кінці 19 – на початку 20 сторіччя

Тема 1. Аналіз змісту музичних навчально-методичних видань кінця

19- початку 20 сторіччя

Тема 2. Музично- теоретичні засади підготовки вчителів музики в

навчальних закладах Поділля

Тема 3. Музично-просвітницькі традиції та педагогічні погляди

просвітителів Поділля

 

  1. Форма підсумкового контролю – залік.
  2. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладння цієї навчальної дисципліни:

Аліксійчук Олена Станіславівна кандидат педаогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва.

Кузів Марія Василівна, старший викладач кафедри музичного мистецтва.

 

Перелік основної літератури

 

  1. 1. Іванов В.Ф. Співацька освіта в Україні у XVIIIст. / Володимир Федорович Іванов. — К. : Муз.Україна, 1997. — 289 с.
  2. Історія української дожовтневої музики : Навч. посібник / Заг. ред. та упоряд. О.Я.Шреєр-Ткаченко. — К. : Муз.Україна, 1969. — 587 с.
  3. Корній Л. Історія української музики / Л. Корній // Від найдавніших часів до середини XVIII ст. — Київ — Харків — Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, — 1996. Ч.1. — 314 с.
  4. Сесак І.В. Духовні навчальні заклади Поділля православного відомства у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. / І.В.Сесак // Освіта, наука і культура на Поділлі : Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т.5. — С. 80-90.

5.Іванов В.Ф. Тадеуш Ганицький (1844-1937) / Володимир Федорович Іванов // Монографія. — Вінниця : ВМГО “Розвиток“, 2007. — 124 с.

6.Завальнюк О. Кам’янець-Подільський : Історико-популярний нарис /

Олександр Завальнюк, Олександр Комарницький. — Кам’янець-

Подільський: Абетка НОВА, 2001. — 120 с.

 

7.Історія української музики- К. : Наук. думка, 1989. — В 6 т. — Т.1.— 448 с.

8.Історія української музики. К. : Наук. думка, 1989. — В 6 т. — Т.2. — 461 с.

9.Історія української музики. К. : Наук. думка, 1990. — В 6 т. — Т.З. — 456 с.

10.Історія української музики. К. : Наук. думка, 1992. — В 6 т. — Т.4.— 616 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment