Основи акторської майстерності вчителя

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                                                                                                                                                                                                                                  «Основи акторської майстерності учителя »            

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану підготовки фахівця.

Метою викладання навчальної дисциплін «Основи акторської майстерності учителя» є:_формування основних педагогічних здібностей на засадах акторської майстерності, розвиток у студентів чуттєво-емоційної царини як одного з найважливіших компонентів, що зумовлюють педагогічну майстерність. Формування елементів внутрішньої техніки педагога а саме: психофізичної свобода, уваги, уяви та фантазії, формування та розвиток зовнішньої техніки – міміки, пластики, голосу, створення умов для гармонії розуму й почуттів – підґрунтя педагогічної технології й техніки, що за умови вдосконалення дає педагогічний артистизм, який, у свою чергу, є передумовою педагогічної майстерності.

Міждисциплінарні зв’язки: __педагогіка, постановка голосу, хорове диригування, хоровий клас, художня культура, режисура, основи сценічного та екранного мистецтва.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати принципи системи К.С.Станіславського, природу і елементи акторської діяльності,які сумісні з діяльністю педагогічною, знати методи і прийоми мовної підготовки майбутнього вчителя, застосовувати елементи акторської майстерності у професійно-педагогічній діяльності, бути готовими до вибору ефективних форм і змісту педагогічного впливу на учнів, усвідомлювати свою рольову позицію в розвитку особистості тих, хто навчається. розуміти і практично використовувати пам’ять фізичних дій; емоційну пам’ять, активну увагу,уяву і фантазію, м’язову свободу.

Практична діяльність майбутніх у загальноосвітніх школах різного типу та інших навчальних закладах. Вивчення основ акторської майстерності, які мають дуже багато спільного з діяльністю педагогічною, допоможуть майбутнім педагогам розкрити свій творчий потенціал, який складається із системи знань, умінь, переконань; розвиненого почуття нового; високого рівня мислення, його гнучкості, нестереотипності та оригінальності, здатності швидко змінювати прийоми дій відповідно до нових умов діяльності.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Навчальна дисципліна « Основи акторської майстерності учителя » складається з 2-х модулів:

1 модуль – Елементи театральної педагогіки, застосовувані у педагогічній діяльності.

Теми: Тема 1. Природа акторської діяльності. Професія вчителя як театр одного актора.

Тема 2. Мистецтво переживання і мистецтво репрезентації.

Тема 3 Елементи акторської майстерності у педагогічній діяльності

Тема 4. Сенічна увага.

Тема 5 . Уява і фантазія.

Тема 6 .М’язова свобода, спілкування.

Тема 7. Фізична дія.

2 модуль – Формування викона вського вміння в процесі підготовки майбутнього вчителя

Тема 1. Мовна підготовка як елемент акторської діяльності.

Тема 2. Практична робота над віршованою поезією.

Тема 3. Практична робота над байкою.

Тема 4. Практична робота над мелодекламацією.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, кількість годин,у тому числі годин аудиторних, самостійної та індивідуальної роботи).

Дисципліна читається у 3 семестрі   підготовки бакалаврів на спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ОКР (молодший спеціаліст) та у 3 семестрі на спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

На 2 спец. курсі- 4 кредити ЄКТС -120 год. 40 год. аудиторних з них: 20 год. лекційних, 20 год. практичних, 80год. самостійна робота.

На 4-х річній підготовці – 4 кредити ЄКТС – 120 год. 40 год. аудиторних з них: 24 год. лекційних, 16 год. практичних, 80 год. самостійна робота.

 1. Форма підсумкового контролю – на обох курсах в кінці 3 семестру – екзамен.
 2. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання).- професор Ситник Т.М..

Перелік основної літератури.

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. / В.Ц. Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.
 2. Барнич М.М. Акторське мистецтво переживання: наукові статті: рукопис/ М.М.Барнич. – К., 2007. – 228 с.
 3. Жураковский Г.Е. Педагогический талант и педагогическая техника в области педагогики общей, художественной, музыкальной, театральной / Г.Е.Жураковский. – М., 2006. – 131 с.
 4. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра: Учебное пособие / Б.Е Захава. – М., 1998. – 326 с.
 5. Падалка Г.М. Естетична культура майбутніх вчителів та умови її формування / Г.М. Падалка // Вища і середня педагогічна освіта. – К.,1991. – №15. – С.24-27.
 6. Рождественская Н.В. Креативность: пути развития и тренінги / Н.В. Рождественская. СПб.: Речь, 2006. – 204 с.
 7. Станіславский К.С. Собрание починений: В 8-ми т. / К.С. Станіславский. –М., 1963. – Т.3. – 326 с.
 8. Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені / Р.О. Черкашин. – К., 2004. – 256 с.
 9. Чехов М. Об искусстве актёра / М. Чехов. – М.: Искусство, 1999. – 232 с.

 

 

 

Leave a comment