Практикум шкільного музично-пісенного репертуару

Анотація навчальної дисципліни

«Практикум шкільного пісенного репертуару»

 1. Мета вивчення дисципліни: цілеспрямована виконавська та методична підготовка майбутнього вчителя до роботи в школі. Потреба дати знання майбутньому вчителю основ роботи над вокально-хоровим репертуаром діючої шкільної програми “Музика”, оволодіти методами, прийомами роботи над шкільним пісенним репертуаром, вивчення ладових та ритмічних особливостей пісень. ознайомлення студентів з колом музичних творів видатних композиторів минулого та сучасності, безпосередньо адресованих дітям, формування в майбутніх учителів  навичок виконавської і вербальної інтерпретації творів шкільного репертуару, адаптованого до вікових особливостей та рівня музичної освіченості учнів, умінь здійснення художньо-педагогічного аналізу шкільних творів. Головними принципами організації курсу є: відповідність змісту та організації дисципліни вимогам сучасності; комплексний характер практикуму, який передбачає міжпредметні зв’язки з загально-гуманітарними, психолого-педагогічними та спеціальними музичними дисциплінами; поєднанні з високою вимогливістю до учасників практикуму. Дисципліна пов’язана з такими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців, як «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методика музичного виховання» «Аналіз музичних творів» тощо.
 2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення дисципліни Практикум шкільного пісенного репертуару:

– вміти ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з реалізацією педагогічної діяльності;

– здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

– усвідомлення ролі та місця мистецтва в людинотворчих процесах;

– здатність визначати найбільш знакові в історії музичної культури персоналії, явища та спроможність розглядати найбільш яскраві і оригінальні аспекти в контексті сучасного культурного простору;

– здатність аналізувати різноманітні явища світової та вітчизняної музичної спадщини, співвідносити їх з історичними та соціальними тенденціями певного часу, регіону, національної спільноти тощо;

– спроможність визначати естетико-виховну ефективність окремих зразків пісенного репертуару, визначати інструменти їх впливу на аудиторію;

– вміння надавати художньо-естетичну оцінку різноманітним зразкам шкільного пісенного репертуару;

– оригінальність, глибина і обґрунтованість оцінних суджень щодо культурної спадщини музичного мистецтва;

– володіння базовою музикознавчою термінологією;

– володіння навичками аналізу творчого почерку визначних персоналій світової музичної культури;

– володіння системою знань про закономірності педагогічного спілкування та способи управління індивідом і групою.

Здобуті внаслідок вивчення дисципліни компетентності можуть бути реалізовані в процесі проведення навчальної (використовуватись на уроках художньої культури, музичного та образотворчого мистецтва, уроках художньої праці, української та світової літератури, історії тощо) і виховної роботи зі школярами (бесід культурологічного спрямування, лекцій-концертів просвітницького характеру, виставок художніх робіт, інформаційного супроводу показу кіно і театральних вистав, організації екскурсій та ін.).

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовий модуль 1. Шкільний пісенний репертуар як складова компонента музичної культури особистості.

Формування репертуарної політики щодо шкільного пісенного репертуару: зміст, завдання, вимоги. Класифікація видів дитячої музики. Сучасна українська музика для дітей. Розвиток музичної грамотності учнів: ладове та музично-ритмічне виховання. Релятивна (відносна) система сольмізації та її освоєння на матеріалі шкільного пісенного репертуару. Методика розвитку звуковисотних уявлень у школярів. Звуковисотний аналіз пісні. Методика розвитку метроритмічного почуття. Форми роботи з музично-ритмічного виховання. Різновиди ритмічних ігор. Методика вивчення шкільного пісенного репертуару. Методика роботи з наочними посібниками та дитячими музичними інструментами.

Тема 1. Методика вивчення шкільного пісенного репертуару в початковій та основній школі.

Тема 2. Тематика шкільного пісенного репертуару для різних вікових груп.

Тема 3. Репертуарна політика у доборі шкільного пісенного репертуару.

Тема 4. Збагачення пісенного репертуару майбутнього вчителя    (оригінальними) обробками українських народних пісень, творами сучасних українських композиторів.

Тема 5. Формування навичок самостійного освоєння пісенного репертуару та його творчої інтерпретації.

Тема 6. Моделювання окремих видів вокально-хорової діяльності.

Тема 7. Народна музична творчість як база для розвитку і формування національної самосвідомості і морально-естетичного виховання сучасних школярів в Україні.

Навчальна дисципліна «Практикум шкільного пісенного репертуару» надасть студентам можливість ознайомлення з широким спектром музичного репертуару сучасної школи. Знання шкільного пісенного репертуару розширить можливості майбутніх фахівців щодо їх   педагогічної майстерності, надасть додаткові знання для розвитку і саморозвитку та допоможе втіленню нових творчих ідей та технологій у власний педагогічний процес у майбутньому. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з колом музичних творів видатних композиторів минулого та сучасності, формування в   навичок виконавської та вербальної інтерпретації творів шкільного репертуару, адаптованого до вікових особливостей та рівня музичної освіченості учнів, умінь здійснення художньо-педагогічного аналізу шкільного репертуару, формування навичок самостійного освоєння пісенного репертуару та його творчої інтерпретації.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити. Загальна кількість годин – 120, з них 40 год – аудиторна робота (20 год. лекційних занять, 20 год. практичних занять).
 2. Форма підсумкового контролю: екзамен
 3. Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Воєвідко Л.М.
 4. Перелік основної літератури:
 5. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини / Н.Ветлугіна: Навч. посібник. – Київ, 1988. –216с.
 6. Горбенко С.С. Історія гуманізації музичної освіти. / С.С. Горбенко: Навч. посібник. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2007.-348с.
 7. Дем’янчук О. Методика художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи /О.Демянчук. – Київ, 1996. –236с.
 8. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва/ В.Кравець: – Тернопіль, 1996. – 165с.
 9. Мешко О., Янкович О., Історія зарубіжної школи і педагогіки/ О.Мешко, О.Янкович: – Тернопіль, 1996. –253с.
 10. Михайличенко О.В.Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія/ О.В.Михайличенко: Навч. посібник. – Суми: Вид-во ”Наука”,– 2004.210с.
 11. Науменко С. Психологія музичності та її формування у молодших школярів/ С.Науменко. – Київ, 1993. –284с.
 12. Печерська Е.П Уроки музики в початкових класах/ Е.П. Печерська: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 272с.
 13. Ростовський О. Педагогіка музичного сприймання/О.Ростовський: – Київ, 1997. – 248с.
 14. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька /О.П.Рудницька: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. –360с.
 15. Українське музикознавство. В.1 – 25. – Київ, 1990. –210с.
 16. Фіцула М. Педагогіка/ М.Фіцула: Навчальний посібник. – Київ, 2000. –198с.

 

Leave a comment