Режисура шкільних музично-виховних заходів

Анотація навчальної дисципліни

РЕЖИСУРА ШКІЛЬНИХ МУЗИЧНО-ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

 1. Мета вивчення дисципліни: формування обізнаності студентів з питань специфіки музично-виховної роботи із учнівською молоддю; сутності і змісту мистецтва режисури; історії та теорії класичної режисури; розвиток здатності вільно орієнтуватись в художньо-методологічному полі режисерсько-постановчої роботи; удосконалення практичної вправності майбутніх педагогів у царині організації і постановки музично-виховних заходів у виховному процесі сучасної школи.

Дисципліна пов’язана з такими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців, як Методика музичного виховання, Естетика, Історія музики.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення дисципліни:

– осмисленість засадничих питань теорії і історії театрального мистецтва;

– розуміння основних механізмів і специфіки художньої творчості в сфері режисерського мистецтва;

– обізнаність із сучасними тенденціями і загальними закономірностями режисерського мистецтва і драматургії;

– усвідомлення естетико-виховного потенціалу музично-сценічного мистецтва;

– здатність здійснювати режисерський аналіз драматургічного матеріалу;

– володіння алгоритмами розробки ідейної концепції і режисерського задуму постановки;

– сформованість умінь і навичок розробки і сценічної реалізації постановчого плану музично-виховного заходу;

– володіння специфічними мистецькими поняттями і театральною термінологією;

– вміння надавати власну оцінку різноманітним варіантам режисерського опрацювання художньо-образного матеріалу музично-виховних дійств: вільно, чітко й адекватно трактувати зміст, визначати ідейні магістралі, художньо-виховні завдання, характеризувати й аналізувати постановочні концепції, манеру виконавства й презентації, механізми впливу на глядацьку аудиторію тощо.

 

Здобуті внаслідок вивчення дисципліни компетентності можуть бути реалізовані в процесі організації і проведення музично-виховної роботи зі школярами: у процесі розробки плану музично-виховної роботи школи, в ході постановок шкільних театральних вистав, інсценізацій музичних казок, дитячих оперних спектаклів та мюзиклів, музичних концертів, лекцій-концертів, масових шкільних свят а також різноманітних форм музично-просвітницької роботи.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

 

Змістовий модуль 1. Художньо-педагогічні механізми режисерського опрацювання шкільних музично-виховних заходів.

Мета, завдання, функції музично-виховної роботи в школі. Види музично-виховних заходів. Психологічні особливості сприйняття дитячо-юнацькою аудиторією художнього матеріалу музично-виховних заходів.

Драматургія як основа музично-виховного дійства. Режисура як вид мистецтва. Режисерський задум, тема та ідея шкільної музично-виховної постановки. Постановчий план дійства. Алгоритми режисерського опрацювання шкільного музично-виховного заходу. Сценічна постановка концерту та музичного лекторію. Сценічне втілення музичної театралізації, мюзиклу та масового музичного дійства. Особливості роботи із дітьми-акторами в процесі постановки шкільної музичної театралізації. Художньо-методичний інструментарій музичного та художньо-декоративного забезпечення постановки. Реклама учнівських музично-виховних заходів.

 

 

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни:4 кредити. Загальна кількість годин – 120, з них 40 год – аудиторна робота (20 год. лекційних занять, 20 год. практичних занять).
 2. Форма підсумкового контролю: екзамен
 3. Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Борисова Т.В.
 4. Перелік основної літератури:

 

 • Борисова Т.В. Підготовка студентів до естетичного виховання школярів засобами музичного театру / Т.В.Борисова. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 168 с.
 • Борисова Т.В. Методичні рекомендації щодо розробки сценаріїв шкільних театральних постановок: методичні рекомендації /Т.В.Борисова. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2014. – 64 с.
 • Дятчук В.В. Український тлумачний словник театральної лексики           / В.В.Дятчук, Л.І.Барабан. – Київ: Просвіта, 2002. – 152 с.
 • Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ /В.П.Зайцев. – К.: Дакор. 2006.- С.59-61.
 • Основи класичної режисури. Конспект лекцій / Цвєтков В.І. – Харків: БУРУН і К, 2008. -160 с.

 

 

Leave a comment