Світова художня культура

Анотація навчальної дисципліни

СВІТОВА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

 1. Мета вивчення дисципліни: формування мистецтвознавчого теоретико-інформативного підґрунтя професійної діяльності майбутнього педагога в царині видатних художньо-культурних здобутків людства: розширення теоретичної обізнаності з питань сутності і змісту різних видів мистецтва (живопису, архітектури, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, музики, театру та кіномистецтва); розкриття шляхів і напрямків розвитку світової художньої культури у різні історичні періоди, висвітлення її регіональної специфіки та художніх механізмів творення кращих зразків художньої творчості людства.

Дисципліна пов’язана з такими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців, як Історія та культура України, Філософія, Естетика, Історія музики.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення дисципліни Світова художня культура:

– усвідомлення ролі і місця мистецтва в людинотворчих процесах;

– здатність визначати найбільш знакові в історії світової художньої культури події, персоналії, явища та спроможність розглядати найбільш яскраві і оригінальні віднайдення в контексті сучасного культурного простору;

– здатність аналізувати різноманітні явища світової та вітчизняної художньої культури, співвідносити їх з історичними та соціальними тенденціями певного часу, регіону, національної спільноти тощо;

– спроможність визначати естетико-виховну ефективність окремих мистецьких явищ, визначати інструменти їх впливу на аудиторію;

– вміння надавати художньо-естетичну оцінку різноманітним явищам світової художньої культури;

– оригінальність, глибина і обгрунтованість оцінних суджень щодо культурної спадщини людства;

– володіння базовою мистецтвознавчою термінологією у галузі культурології та мистецтвознавства;

– інформативна обізнаність у царині регіональної специфіки, історичних трансформацій художньої культури світу;

– володіння навичками аналізу творчого почерку визначних персоналій та явищ світової художньої культури.

 

Здобуті внаслідок вивчення дисципліни компетентності можуть бути реалізовані в процесі проведення навчальної (використовуватись на уроках художньої культури, музичного та образотворчого мистецтва, уроках художньої праці, української та світової літератури, іноземної мови, історії тощо) і виховної роботи зі школярами (бесід культурологічного спрямування, лекцій-концертів просвітницького характеру, виставок художніх робіт, інформаційного супроводу показу кіно і театральних вистав, організації екскурсій та ін.).

 

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

 

Змістовий модуль 1. Художня культура світу від первісного суспільства до Новітнього часу

 

Художня культура людства як соціокультурне явище і предмет вивчення. Феномен культури та її типологія. Сутність феномену художньої культури.

 

Художня культура первісного суспільства

Походження мистецтва. Первісна епоха та її місце в історії людства. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва у палеоліті, мезоліті, неоліті.Найдавніші релігійні уявлення. Первісна архітектура. Архаїчний живопис. Динамічні мистецтва доісторичної доби.

Художня культура передньої Азії. Наукові знання Передньої Азії. Образотворче мистецтво Передньої Азії. Музична культура Передньої Азії.

 

Художня культура Стародавнього Сходу

 

а) Художня культура Стародавнього Єгипту. Історична періодизація Давнього Єгипту, релігійні уявлення та наукові знання давніх єгиптян. Архітектура Стародавнього Єгипту. Музична і театральна культура Стародавнього Єгипту.

 

б) Художня культура Стародавньої Індії. Релігійні вчення та літературна традиція Давньої Індії. Архітектура та скульптура Стародавньої Індії. Театральне мистецтво Стародавньої Індії. Музична культура Стародавньої Індії.

 

в) Художня культура Стародавнього Китаю. Релігійні вірування та наукові знання давньокитайських народів. Філософські вчення Давнього Китаю. Образотворче мистецтво Стародавнього Китаю. Музична і театральна культура Стародавнього Китаю. Китайська порцеляна, мистецтво ікебани у художній традиції Китаю.

 

Художня культура античного світу

а) Художня культура Стародавньої Греції. Міфологічна традиція Давньої Греції. Філософія Давньої Греції. Давньогрецька архітектура та скульптура. Музична культура Стародавньої Греції. Театральне мистецтво Стародавньої Греції. Давньогрецька драматургія.

б) Художня культура Стародавнього Риму. Релігійні вірування стародавніх римлян. Архітектура Стародавнього Риму. Музичне мистецтво Давнього Риму. Театральне мистецтво і драматургія Давнього Риму.

Художня культура Середньовіччя. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Театральна культура Європи доби Середньовіччя. Музична культура середньовіччя. Художня культура Візантії. Художня культура Ірану.

Художня культура цивілізацій доколумбової Америки. Релігійні вірування народів доколумбової Америки. Обрядова музика та театр доколумбової Америки. Архітектура і містобудування доколумбової Америки.

Художня культура доби Відродження. Гуманізм як ідеологія Відродження. Розвиток науки і техніки у добу Відродження. Образотворче мистецтво Італії доби Відродження. Італійський театр і драматургія доби Відродження (вчена драма, комедія дель арте). Музична культура Італії епохи Відродження.

Художня культура Нового часу ( 17-18 ст). Історичні умови та особливості розвитку художньої культури у XVII-XVIII ст. Образотворче мистецтво доби Просвітництва. Музична культура епохи Просвітництва. Театральна культура Просвітництва.

Художня культура на зламі 19-20 ст. Історичні умови розвитку та особливості культури 19- поч. 20 ст. Образотворче мистецтво 19- поч. 20 ст. Архітектура Європи й США 19- 20 ст. сторіччя. Музична культура на зламі 19-20 ст. Театральне мистецтво кінця 19 ст. Зародження кінематографії.

Художня культура Новітнього часу. Особливості розвитку художньої культури у ХХ ст. Напрямки і течії образотворчого мистецтва 20 ст. Європейська та американська архітектура Новітнього часу. Доба кінематографа у художній культурі людства. Театральне мистецтво 20 ст. Музична культура 20-21 ст. Феномен масової культури.

 

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити. Загальна кількість годин – 120, з них 40 год – аудиторна робота (20 год. лекційних занять, 20 год. практичних занять).
 2. Форма підсумкового контролю: залік
 3. Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Борисова Т.В.
 4. Перелік основної літератури:
 5. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Світова та українська культура /С.Д.Абрамович: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344 с.
 6. Гонтова Л. Історія мистецтва як культурний текст. ХХ ст. – Київ: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 112 с.
 7. Греченко В. А. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. / Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. – Київ: Літера, 2000. – 464 с.
 8. Історія світової культури: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. – 3-тє вид. – Київ Либідь, 2000. – 368 с.
 9. Миленька Г.Д. Історія зарубіжного театру (від Античності до Просвітництва) / Г.Д.Миленька. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2007. – 283 с.
 10. Художня культура світу: Європейський культурний регіон. – Київ: Вища школа, 2001.- 191 с.

 

 

 

 

 

 

Leave a comment