Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИССЦИПЛІНИ

Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні

 1. Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні” є формування у майбутніх вчителів музичного мистецтва ґрунтовної теоретичної бази знань у галузі історії розвитку вітчизняної музичної культури, виховання естетичного смаку на основі вивчення багатої народної та професійної спадщини вітчизняного вокально-хорового мистецтва.

Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану підготовки фахівців.

Міждисциплінарні зв’язки: Історія української музики, Художня культура України, Музикознавство, Практикум роботи з вокально-хоровим колективом, Хоровий клас, Вокальний клас, Хорове диригування, Виконавська майстерність з фаху.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни.

Навчальна дисципліна “Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні” передбачає формування у студентів таких компетентностей:

а) інтегральних:

 • здатність до застосування в практиці розв’язання проблем у галузі мистецької освіти історико-культурологічних, науково-педагогічних, мистецтвознавчих знань, використовування отриманого досвіду у майбутній педагогічній, виконавській, науково-дослідній діяльності;
 • володіння ґрунтовною науково-теоретичною базою, яка сприяє глибокому осягненню сенсу явища національної вокально-хорової виконавської традиції, у якій концентрується багатовіковий досвід народно-пісенної традиції, здобутки вокально-виконавської, хорової творчості художньої еліти етносу;
 • сформованість теоретичного апарату українського вокально-хорового мистецтва, що вивчається у дослідницькій площині теорії та історії національної культури.

б) загальних:

 • здатність до засвоєння базових знань в галузі музичного мистецтва та музичної педагогіки;
 • здатність до аналізу та синтезу проблем музичної педагогіки та вокально-хорової виконавської практики, відшукання ефективних шляхів їх вирішення;
 • уміння аналізувати, оцінювати, конкретизувати засоби розв’язання професійних викликів;
 • розвиток необхідних професійних якостей особистості фахівця, загального культурного рівня, творчої активності, креативності, прагнення до саморозвитку та самоосвіти у професії.

в) спеціальних (фахові, предметні):

– здатність застосовувати спеціальні знання в галузі вокально-хорового мистецтва, музичної педагогіки при розв’язанні проблемних ситуацій у сфері педагогічної діяльності;

– володіння знаннями та вміннями для ґрунтовного аналізу вокально-хорової спадщини вітчизняних композиторів, педагогічного досвіду видатних діячів музичної педагогіки;

– вміння аналізувати історичні аспекти становлення вітчизняної вокально-хорової виконавської традиції з урахуванням поліетнічних впливів та міжкультурних зв’язків;

– уміння глибокого осмислення сучасного змісту вокально-хорової виконавської практики, здатності до аналізу складних мистецьких явищ з опорою на досягнення сучасної мистецької педагогіки та суміжних галузей наук;

– володіння методикою проведення аналізу загального, музично-теоретичного, виконавського компонентів вокальних та хорових творів;

– здатність використання набутих знань, умінь та навичок в процесі самостійного вдосконалення професійних якостей;

– застосування набутих професійно-профільних знань у репетиційній, концертній, педагогічній, науково-дослідницькій діяльності.

Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

Під час працевлаштування майбутні фахівці зможуть реалізувати отримані компетентності в ході викладання дисциплін мистецтвознавчого та вокально-хорового циклу.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами.

Змістовий модуль 1. Історичні аспекти становлення та розвитку вокально-хорового виконавства в Україні

Тема 1. Етнокультурні джерела виникнення національної вокально-хорової виконавської традиції

Тема 2. Церковна співацька традиція в Україні

Тема 3. Історичні засади розвитку національної вокально-хорової школи

Тема 4. Міжкультурні зв’язки та поліетнічні засади розвитку української школи співу

Тема 5. Формування основ професійного вокально-хорового виконавства в творчій спадщині видатних українських композиторів

Тема 6. Виникнення та розвиток оперного мистецтва в Україні

Тема 7. Видатні представники вокально-хорового виконавського мистецтва минулого та сучасності

Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції розвитку українського вокально-хорового виконавства

Тема 1. Формування сучасної науково-теоретичної бази вітчизняного вокально-хорового мистецтва

Тема 2. Національні ознаки українського вокально-хорового виконавського стилю

Тема 3. Сучасні напрямки розвитку вокально-хорового виконавства в Україні

 1. Обсяг навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС4, кількість годин 120, у тому числі годин аудиторної 40, самостійної 80).
 2. Форма підсумкового контролю. Екзамен
 3. Інформація про науково-педагогічного працівника, який забезпечуватиме викладання цієї навчальної дисципліни (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання).

Прядко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Перелік основної літератури.

Література

 1. Антонюк В. Г. Виконавські форми сольного співу: до питання виховання різнопрофільних співацьких особистостей; Дослідницька праця. – К.: Українська ідея, 1999. – 24 с.
 2. Антонюк В. Етномузикологічні чинники навчання співу : наукове дослідження / Валентина Геніївна Антонюк. – К. : Українська ідея, 1999. – 24 с.
 3. Антонюк В. Звукове мовлення в народно-побутовому вжиткові українців. Нариси з етнології : посібник для педагогів, учнів та студентів середньої та вищої ланок гуманітарної освіти / Валентина Геніївна Антонюк. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. / за загальною ред. Т.І.Люріної. – К. : Обрії, 1996. – 128 с.
 4. Антонюк В.Г. Пісенно-фольклорні витоки українського вокального мистецтва: Дослідницька праця. – К.: Українська ідея, 1999. – 24 с.
 5. Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів. – К.: Українська ідея, 2000. – 68 с.
 6. Антонюк В. Становлення вокально-професійної освіти в Україні: проблеми поліетнічності : дослідницька праця / Валентина Геніївна Антонюк. – К. : Українська ідея, 1999. – 28 с.
 7. Антонюк В. Традиції української вокальної школи. Микола Кондратюк : наукове дослідження / Валентина Геніївна Антонюк. – К. : Українська ідея, 1998. – 148 с.
 8. Антонюк В. Г. Орфоепія у художньому співі: Дослідницька праця. – К.: Українська ідея, 1999. – 24 с.
 9. Антонюк В. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: Монографія. – К.: Українська ідея, 2001. – 144с.
 10. Антонюк В. Формування індивідуального виконавського стилю: культурно-антропологічний аспект : наукове дослідження / Валентина Геніївна Антонюк. – К. : Українська ідея, 1999. – 24 с.
 11. Антонюк В. Формування української вокальної школи: історико-культурний аспект: дослідницька праця / Валентина Геніївна Антонюк. – К. : Українська ідея, 1999. – 24 с.
 12. Бенч-Шокало О.Г. Український хоровий спів : Актуалізація звичаєвої традиції : навчальний посібник. – Київ : Ред. журн. “Укр Світ”, 2002. – 440 c.
 13. Гарсиа М. Советы по пению : учеб. пособ. / Мануэль Гарсиа. – Санкт-Петербург : Лань ; Планета Музыки, 2014. – 104с.
 14. ГнидьБ. П. Історія вокального мистецтва [підруч. для вищ. муз. навч. закл] / Богдан Пилипович Гнидь ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 1997. – 318, [1] с.
 15. Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Україні. Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 253 с.
 16. ГорбенкоС. С. Історичні корені та виховні особливості дитячого хорового співу в Україні / С. С. Горбенко // Початкова. школа. – 2000. – №  – С. 37–39.
 17. Грінченко М. Історія української музики / М.Грінченко. – К. : Спілка, 1992. – 290 с.
 18. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Леонид Борисович Дмитриев. – М. : Музыка, 2007. – 368 с.
 19. Естрадное пене. Экспресс-курс развития вокальных способностей / И.О.Исаева. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 319 с.
 20. ЖивовВ. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. Практика : уч. пос. для студ. высш. учеб. завед. / Владимир Леонидович Живов. – М. : Владос, 2003. – 272 с.
 21. Іваницький А. Українська народна музична творчість / А.Іваницький. – Київ, 1999. – 222 с.
 22. Іваницький А. Українська музична фольклористика. Методологія і методика / А.Іваницький. – Київ, 1997. – 391 с.
 23. ІвановВ. Ф. Давньоруська знакова співацька мова / В.Ф.Івнов. – Микоаїв : Видавництво “Шамрай”, 2008. – 305 с.
 24. ІвановВ. Ф. Навчання церковного співу в Україні у IX – XVII ст. / Володимир Федорович Іванов. – Київ : Муз.Україна, 1997 – 247 с.
 25. Іванов В.Ф. Словник термінів і млів українського церковного співу / Володимир Федорович Іванов. – Миколаїв, 1998. – 149 с.
 26. ІвановВ. Ф. Співацька освіта в Україні XVIII cт. / Володимир Федорович Іванов. – Київ : Муз. Україна, 1997 – 289 с.
 27. Історія Українського мистецтва : в 5т. / [редкол.: Б. Є. Патон]. – Київ : Наукова думка, 2001. – Т. , ч. 2. – 795 с.
 28. Історія Українського мистецтва : в 5т. / [редкол.: Б. Є. Патон]. – Київ : Наукова думка, 2001. – Т. 2, ч. 3. – 795 с.
 29. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури XIX-XX ст. / Л.Кияновська. – Тернопіль, 2000. – 339 с.
 30. Колодуб І. Питання теорії вокального мистецтва. – Харків.: Промінь, 1995. – 119 с.
 31. Крушельницька С. Спогади. Матеріали. Переписка. У 2-х ч. Ч.І.: Спогади / Вст.ст.упорядн.та прим. М.Головащенка. – К: Муз. Україна, 1978. – 398с.
 32. МихайличенкоО. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) : [монографія] / О. В. Михайличенко. – Київ : Видавничий центр КДЛУ, 2000. – 340 с.
 33. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. М.: ИП РАН, МГК им. П.И.Чайковского, Центр «Искусство и наука». 2002. – 496 с.
 34. Нариси з історії української музики / Л. Б. Ахрімович, Т. І. Каришева, Т. В. Шефер, О.Я.Шреєр-Ткаченко. – Київ : Мистецтво, 1964. –ч. 1. – 306 с.
 35. ПекерскаяЕ. М. Вокальный букварь / Е. М. Пекерская. – М. : Музыка, 1996. – 94 с.
 36. Прохорова Л. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 384 с.
 37. Прядко О.М. Вокальна підготовка вчителя музичного мистецтва : монографія / Олена Михайлівна Прядко. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 192 с.
 38. Прядко О. М. Розвиток співацького голосу : навч. посіб. / Олена Михайлівна Прядко. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 128 с.
 39. Ростовський О. Я. Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки / Олександр Якович Ростовський. – Ніжин : Вид-во НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2003. – 193 с.
 40. Федорів М. Українські богослужбові співи / М.Федорів. – Іано-Франківськ, 1997.
 41. Цалай-Якименко О. Літерні поміти російських співочих рукописів XVII ст. – аналог київської релятивної нотації / О. Цалай-Якименко // ЗНТШ. – 1996. – Т. 232. – С. 45
 42. Шамаєва К.І. Музична освіта в Україні у першій половині ХІХ ст.: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 112 с.
 43. Яропуд З.П. Диригентська практика у духовній хоровій музиці (на матеріалах духовних творів немензурованого безрозмірного письма) : навчальний посібник / Зиновій Петрович Яропуд. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – 148 с.

 

Leave a comment