Викладання музичного мистецтва у спеціалізованих навчальних закладах

Анотація навчальної дисципліни

ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 1. Мета вивчення дисципліни: формувати всебічно підготовленого спеціаліста для шкіл різного типу навчання, здібного на високому рівні організувати та провести урочну, позакласну та позашкільну музично-естетичну роботу, засвоївши принципи вітчизняної педагогіки і методики, для використання в багатогранному процесі навчання дітей гри на музичних інструментах та для викладання музичного мистецтва в школах різного типу.

Дисципліна пов’язана з такими дисциплінами навчального плану підготовки фахівців, як Методика музичного виховання, Педагогіка, Естетика, Історія музики.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення дисципліни Викладання музичного мистецтва у спеціалізованих навчальних закладах:
 • інформативна обізнаність особливостей організації, змісту та методики проведення уроків музичного мистецтва з дітьми, які мають порушення слухового, зорового аналізаторів, а також з дітьми-олігофренами;
 • розвиток творчого мислення, здатності до аналітичного осмислення музично-педагогічної діяльності в спеціалізованих навчальних закладах;
 • здатність визначати особливості впливу музики на психіку дитини-олігофрена, дітей з вадами зору, слуху, дітей дошкільного віку;
 • володіння базовою музикознавчою термінологією в спеціалізованих навчальних закладах;
 • здатність визначати специфіку позакласної та позашкільної роботи у спеціальній школі з дітьми-олігофренами, дітьми із вадами зорового та слухового аналізатора;
 • обізнаність вимог щодо організації, проведення та змісту уроку в ДМШ;
 • володіння навичками аналізу видів освітньої діяльності в дитячій музичній школі; організації і структури музичних занять у ДНЗ.
 • спроможність визначати коригуючу ефективність музичного мистецтва на аудиторію спеціалізованих навчальних закладів.

Здобуті внаслідок вивчення дисципліни компетентності можуть бути реалізовані в процесі проведення навчальної (використовуватись на уроках музичного мистецтва, заняттях музики, уроках мистецтва, уроках художньої культури, тощо) і виховної роботи зі школярами (бесід музично-естетичного спрямування, музичних лекторіїв-концертів, музичної гурткової роботи та ін.).

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовий модуль 1. Особливості викладання музичного мистецтва в спеціалізованих навчальних закладах.

Структура музикальності та вікові рівні музичного розвитку дітей дошкільного віку. Поняття музикальності. Складові музикальності та її зміст. Вікові особливості музичного розвитку дитини дошкільного віку.

Керівництво роботою з музичного виховання і розвитку дитини дошкільного віку. Організація роботи з музичного виховання у ДНЗ. Планування і облік роботи з музично-естетичного виховання і розвитку дитини.

Види дитячої музичної діяльності в ДНЗ (4 год.). Зміст і прийоми роботи зі слухання музики в різних вікових групах дошкільного закладу. Навчання співу. Навчання музично-ритмічних рухам. Методика навчання дітей грі на дитячих музичних інструментах.

Форми дитячої музичної діяльності в ДНЗ. Типи музичних занять та їх побудова. Свята та розваги, особливості їх проведення.

Особливості викладання музичного мистецтва в допоміжній школі (4 год). Характеристика музично-співочих здібностей дітей-олігофренів. Особливості роботи вчителя музичного мистецтва в допоміжній школі. Розвиток музичних здібностей дитини-олігофрена (музичного слуху, відчуття ритму, голосу, дихання). Структура уроку музичного мистецтва в допоміжній школі.

Викладання музичного мистецтва в школах для дітей з порушенням зорового аналізатора. Особливості музичного навчання і виховання дітей з порушенням зорового аналізатора. Основні методи та прийоми навчання музики дітей з вадою зорового аналізатора.

Викладання музичного мистецтва в школах для дітей з порушенням слухового аналізатора. Фізична характеристика дітей з вадою слухового аналізатора. Форми та зміст роботи з розвитку і використання слухового сприйняття засобами музичного мистецтва.

Викладання музичного мистецтва в дитячій музичній школі. Види освітньої діяльності в дитячій музичній школі. Структура уроку зі спеціального музичного інструменту в дитячій музичній школі. Порівняльний аналіз освітніх вимог з музичного навчання і виховання у дитячій музичній школі та ЗОШ.

 

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити. Загальна кількість годин – 120, з них 40 год – аудиторна робота (20 год. лекційних занять, 20 год. практичних занять).
 2. Форма підсумкового контролю: залік
 3. Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Совік Т. В.
 4. Перелік основної літератури:
 5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. (для студ. пед. вузів) / Світлана Григорівна Карпенчук. – Київ : Вища школа, 2005. – 313 с.
 6. Кизим О.П. Організація роботи групи подовженого дня в 1-4 класах. – Херсон : Вид-во “Ранок”, 2010. – 144 с.
 7. Класному керівнику. Як організувати роботу? / [упоряд. Л.Шелестова, Н. Чиренко, Н. Адамчук]. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с.
 8. Класному керівнику. Як провести виховну годину / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко]. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с.
 9. Кузьмінський А.І.Педагогіка : підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2007. – 448 с.
 10. Картава Ю.А. Корекційна спрямованість музичного виховання дітей дошкільного віку з глибоким порушенням зору / Ю.А.Картава // iribis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe.
 11. Помаз Я.В. Використання фонетичної ритміки на уроках музично-ритмічного мистецтва для дітей з вадами слуху / Я.В.Помаз // osvita.ua/doc/files/news/444/…/Robota.doc.
 12. Ремажевська В.М., Іващенко Л.Ф. Програма з ритміки для дітей зі зниженим зором / В.М.Ремажевська, Л.Ф.Іващенко //old.mon/gov.ua/images/files/…/rytmika/doc.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment