Вітаємо

Лауреатів Всеукраїнського конкурсу

сучасної популярної української пісні

“Червона калина”

м. Хмельницький 11-12 жовтня

І

 

 

Студентку 3 курсу  Молчанкіну Діану — диплом I ступеню

(номінація: сучасна українська пісня)

-клас доцента Мартинюк Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентку 6 курсу Газіну Катерину –  диплом II ступеню

(номінація: авторська пісня)

-клас доцента Мартинюк Л.В

 

 

 

 

 

 

 


 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

У грудні 2017 року виповнюється 140 років від дня народження видатного  українського композитора-педагога Миколи Леонтовича.

“…Він ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе “кружева” із шовку. Його техніка, обробка найменшої речі настільки “ажурна”, ніби тонка різьба із золота, прикрашена самоцвітним камінням…”

Кирило Стеценко

 

Вельмиповажний (а) ___________________________________________________

Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України, Могильовський державний університет імені А.Кулешова (Республіка Білорусь), Краківський педагогічний університет імені Комісії Національної Освіти запрошують Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науковопрактичної конференції «МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ І СУЧАСНА ОСВIТА ТА КУЛЬТУРА», приуроченої 140-річчю від дня народження видатного українського композитора, музичнопедагогічного і культурного діяча, яка продовжує традицію попередніх всеукраїнських конференцій, присвячених впровадженню ідей великого подолянина в українську і світову культуру й освіту. Конференція  відбудеться 14-15 грудня 2017 року.

Організатор заходу: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра музичного мистецтва, м Кам’янецьПодільський, вул. Гагаріна, 47 (мистецький корпус університету).

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Музична спадщина М.Леонтовича у світовому полікультурному просторі.

Творча спадщина М.Леонтовича і проблеми сучасної національної та світової освіти і культури.

М.Леонтович і національно-культурне відродження України.

Музично-педагогічна спадщина М.Леонтовича і сучасна музична освіта.

Історичні, джерелознавчі аспекти дослідження спадщини М.Леонтовича.

М.Леонтович і Поділля.

Духовно-музична спадщина М.Леонтовича.

Християнське та етнотрадиційне у творчості М.Леонтовича.

Народна пісня – джерело творчої інтерпретаторської діяльності М.Леонтовича.

М.Леонтович – композитор-новатор.

Слово – поетичний образ у творчості М.Леонтовича.

Образ М.Леонтовича і творча спадщина композитора у візуальних мистецтвах.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До участі у конференції запрошуємо державних службовців, науковців, викладачів мистецьких і педагогічних вишів, працівників музеїв, аспірантів, магістрантів, учителів.

Тим, хто бажає взяти участь у роботі конференції, необхідно до 15 жовтня 2017 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь та відомості про авторів; статтю до збірника наукових праць.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, польська, німецька, англійська, російська.

Адреса оргкомітету: Мистецький корпус КПНУ ім.Івана Огієнка, вул. Гагаріна, 47, м. Кам’янець-Подільський, обл. Хмельницька, 32300. Контактний телефон оргкомітету (03849) 2-55-32

Організаційний комітет: Печенюк Майя Антонiвна – голова оргкомітету, завідувач кафедри (роб. (03849) 2-55-32; дом. т. (03849) 5-08-88; моб. 0975016504)

Яропуд Зиновій Петрович – заступник голови оргкомітету (роб. (03849) 2-55-32; моб. 09758391445)

Аліксійчук Олена Михайлівна – член оргкомітету (роб. (03849) 2-55-32; моб. 0975838319)

Совік Тетяна Віталіївна – член оргкомітету (роб. (03849) 2-55-32; моб. 0680385155)

Пухальський Тарас Дмитрович – секретар оргкомітету (моб. 0976700215)

Хмелюк Микола Олександрович секретар оргкомітету (моб. 0678398140)

(Цей інформаційний лист є запрошенням на конференцію)

Про попередні конференції

І Всеукраїнська науково-практична конференція відбулася у 1997 році. Під час роботи конференції вироблені рекомендації, опубліковані у збірнику “Музично-педагогічна і творча діяльність М.Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури”. Рекомендації ІІ Всеукраїнської конференції (2002) завершили оформлення вимог багатьох доповідей про актуальну необхідність переходу до реалізації музично-педагогічної концепції М.Леонтовича в освітню практику навчальних закладів. У ході конференції на базі кафедри відкрито кабінет-музей М.Леонтовича. На будинку колишньої духовної семінарії у Кам’янці-Подільському, де він навчався у 1892-1899 рр., встановлено меморіальну дошку. У рамках Ш Всеукраїнської конференції (2007) проведено І Всеукраїнський фестиваль дитячих і юнацьких хорових колективів “Товтри – 2007”, а ІУ Всеукраїнська конференція (2012) увінчалась проведенням І Всеукраїнського хорового конкурсу дитячих і юнацьких хорових колективів.

На черзі – ця наукова акція.

Ласкаво просимо до роботи в конференції.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ (зразок)

П.I.Б.

(повністю)

Тема доповіді Мiсце роботи (навчання) Домашня адреса, конт.тел.; e-mail Чи потрібне житло

Дата оформлення заявки

Організаційний комітет конференції просить не пізніше як за 15 днів проінформувати про дату приїзду на конференцію для забезпечення житлом.

 

ЗАЯВКИ на участь у конференції

з позначкою «На конференцію» присилати на

e-mail: kafedra_muzyky@ukr.net

dec_pedfac@kpnu.edu.ua

Організаційний внесок у розмірі 100 грн. передбачає організаційні витрати, друк програми конференції та сертифікатів учасника конференції; сплачується готівкою по приїзду на конференцію.

Увага! Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення статей

Статті, які відповідатимуть вимогам до оформлення наукових статей, будуть надруковані у фаховому науковому збірнику “Педагогічна освіта: теорія і практика”. Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328); до міжнародної науково-метричної бази INDEX COPERNICUS.

 1. Відповідно до постанови президії ВАК України від01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1).
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

(* У статті не виділяти жирним шрифтом перелічені вище елементи, лише враховувати їх наявність і послідовність у тексті).

 1. На першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом). Наступний абзац — прізвище та ім’я автора (авторів); наступний абзац — назва статті великими літерами, далі анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-7) українською мовою, наступний абзац – текст. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконувати в тексті у відповідному масштабі. Після тексту – Список використаних джерел. Після “Списку використаних джерел” подаються анотація (1800-2000 знаків) та ключові слова (5-7) англійською мовою.
 2. Обсяг статті – 10-12 формату А4. Текст набирається шрифтом “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. Файл зберігати у форматі DOC та RTF. Ім’я файлу подавати транслітерацією, так як прізвище автора (авторів), наприклад: Реtrеnkо(-Коvаlchuk).
 3. 4. У тексті не допускається вирівнювання пропусками.
 4. 5. У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, і тире «–» (Alt+0151).
 5. 6. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).
 6. 7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с. 364; 5, с. 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, кілька джерел через крапку з комою або через дефіс.
 7. За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції “Верхний индекс” ставиться порядковий номер примітки (напр.:…1 …2), а після тексту статті (до “Списку використаних джерел”) із заголовком «Примітки» (у центрі) наскрізною нумерацією подається текст примітки.
 8. Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок «Список використаних джерел» і в алфавітному порядку наводяться використані джерела (спочатку «кирилицею», потім «латиницею»). Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – – № 3).

 

Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок фізичних і юридичних осіб. 1 сторінка А4 45 гривень.

Матеріали, що не оформлені відповідно до вимог Постанови ВАК України від 15.01.03 р.№ 7-05/1, не відредаговані, розглядатися і повертатися авторам не будуть. Статті аспірантів і магістрантів слід подавати з рецензією наукового керівника чи кафедри з рекомендацією до друку, завіреною печаткою навчального закладу чи установи. (Статті докторів наук друкуються у збірнику безкоштовно, кошти надсилати лише за пересилання збірника).

Науково-методичні статті надсилати до 15 жовтня 2017 року в електронному варіанті (формат DOC та RTF) на адресу: pedosv@kpnu.edu.ua

Телефон: 8 (03849) 3-34-91; 3-34-92

e-mail: pedosv@kpnu.edu.ua

Контактні телефони:                       – Гудима Наталія Василівна – 097-14-35-461

                                                           – Гой Павлина Василівна – 098-64-21-800

                                                             Email: dec_pedfac@kpnu.edu.ua

Відомості про автора (авторів)

ПІБ (повністю),

ступінь, вчене звання,

місце роботи, місто,

контактний телефон

Адреса (куди надсилати збірник; найближче відділення “Нової пошти”).

                Кошти за статтю надсилати Укрпоштою тільки після повідомлення про прийняття матеріалів до друку Моцик Людмилі Володимирівні, вул. Уральська 1-б, м. Кам’янець-Подільський, обл. Хмельницька, 32300

                Плату за пересилання збірника статей можна здійснювати у відділені Нової Пошти після його отримання.

Зразок оформлення матеріалів:

УДК…

Олена Петренко

Olena Petrenko

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ………………………

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ (англійською мовою)

Текст анотації українською мовою……………..(250-300 знаків)

Ключові слова: ……………………………….(5-7)

Текст статті…………………………………………………………………………………………………..

Список використаних джерел

 1. Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Ю. М. Безхутрий. – Режим доступу : http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.
 2. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02.01. «Українська мова» / О. М. Каракуця. – Харків, 2002. – 19 с.
 3. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – Київ : Вища шк., 1994. – 670 с.
 4. УжченкоВ. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.
 5. Evans Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

 

Текст анотації англійською мовою…………. (1800-2000 знаків)

Ключові слова: ………………………(5-7)

Leave a comment